Điều khoản dịch vụ

Đây là Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) là một hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi, quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong việc sử dụng dịch vụ của CDV.

Quyền truy cập và sử dụng dịch vụ

Được phân định trong Điều khoản này, bạn được cấp quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc vi phạm pháp luật. Bạn cũng cam kết không sử dụng dịch vụ để truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào chứa virus hoặc phần mềm gây hại.

Tài khoản người dùng

Để sử dụng một số tính năng của dịch vụ, bạn có thể cần tạo một tài khoản người dùng và cung cấp thông tin cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của thông tin tài khoản và hoạt động trên tài khoản đó. Bạn đồng ý không chia sẻ tài khoản của bạn hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và duy trì tính bảo mật của thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật của thông tin bạn cung cấp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán

Nếu dịch vụ của chúng tôi có yêu cầu thanh toán, bạn đồng ý thanh toán đầy đủ các khoản phí theo phương thức thanh toán mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể thay đổi phương thức thanh toán và/hoặc giá cả của dịch vụ và sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản này bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trước khi thực hiện chúng. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản mới.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về dịch vụ, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp.

Pháp luật áp dụng

Điều khoản này sẽ tuân theo và được áp dụng theo luật pháp của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về Điều khoản này hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.